. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telegram 聊天默认是端到端加密的吗?

Telegram 聊天默认

作为 Facebook、WhatsApp 和其他流行消息应用程序的替代品,Telegram 将自己定位为尊重用户隐私的安全、端到端加密服务。 然而,与大多数提供端到端加密的通讯工具不同,Telegram 聊天默认情况下不会自动受到保护,除非您通过称为秘密聊天的特殊功能启用它们。 虽然这无疑是向前迈出的重要一步,但这种方法可能会给一些用户带来困惑,他们可能没有意识到他们正在使用不受保护的聊天,或者可能错误地认为该选项已被禁用。

电报

默认情况下,Telegram 的常规私人聊天和群组聊天不会进行端到端加密,只有秘密聊天会进行端到端加密。 如果您不启用该功能,您的聊天和媒体可能会被 Telegram 员工或第三方访问,包括 ISP、您使用的 Wi-Fi 路由器的所有者以及可能在传输过程中拦截您数据的其他人。 要启用该功能,请点击应用程序中的 并选择秘密聊天。 然后选择是将消息、照片和视频在设备上保留最多一周还是永久删除。 后者将删除双方的消息,并且不会在 Telegram 服务器上留下任何标记,尽管删除的媒体可能仍被某些网络缓存。

当您开始新的秘密聊天时,它会与非秘密对话一起单独显示在您的聊天列表中。 聊天图标将为绿色,您会在绿色圆圈中看到此人的姓名,旁边有一个锁定图标。 聊天将保留在一台设备上,因此您无法在不创建新的秘密对话的情况下从另一部手机或平板电脑上继续聊天。

Telegram 聊天默认是端到端加密的吗?

为了确保安全,Telegram 使用分布式基础设施,这意味着公司的服务器位于不同的国家并由不同的法人实体拥有。 这样,任何一个政府都不可能立即要求您提供所有聊天的解密密钥。 该服务还提供自毁消息和其他旨在保护用户隐私的功能。

telegram下载

虽然安全功能很棒,但 Telegram 的其他一些工具并不能带来完美的消息传递体验。 例如,该服务收集每个用户的基本联系信息(姓名、电子邮件地址等),这些信息可用于在您发送或接收消息时验证您的身份。 对于一些想要最大程度地减少与联系人共享的个人数据量的用户来说,这可能是一个问题。

telegram下載

尽管存在这些问题,Telegram 对于个人和企业用户来说都是一个强大的工具。 该平台允许您发送文本、照片和视频,以及音频和视频通话。 它还能够创建最多包含 200,000 名成员的大型群组,并支持回复、主题标签和其他强大的社区建设功能。 其桌面应用程序快速稳定,文件共享功能强大。

除了广泛的聊天功能外,Telegram 还拥有最先进的照片编辑器和开放式贴纸。 这也是管理业务运营的便捷方式,因为它可以让您轻松地跨团队广播消息和文件。 凭借其先进的存储管理选项,它可以在您的设备上占用很少的空间。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .